اخبار

اخبار بلند
 
...
CMR

مقدمه
بر اساس شرایط این نوع بیمه‌، مسؤولیت مدنی شرکتهای حمل و نقل بین المللی مطابق کنوانسیون بین المللی C.M.R. تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد. اساس این بیمه نامه بر مبنای کنوانسیون C.M.R. مصوب ۱۹ مه سال ۱۹۵۶ و مقاوله نامه مورخ ۵ ژوئیه سال ۱۹۷۸ تدوین گردیده است.
بیمه مسؤولیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا (سی. ام. آر.) عبارت است از بیمه مسؤولیت مدنی بیمه گذار به عنوان بارفرابر (فورواردر) و یا مجری حمل (کریر) برحسب مورد، در قبال صاحبان کالا یا سایر ذوی الحقوق بابت تصدی و یا اجرای عملیات حمل و نقل و تخلیه و بارگیری، ترانسشیپمنت و یا نگهداری موقت کالا جهت ادامه حمل ، طبق شرایط این قرارداد و مفاد مندرج در ظهر راهنامه CMR

...
کارنه تیر

کارنه تیر چیست؟

كارنه تیر (TIR carnet) سندی است گمركی كه برای ترانزیت بین المللی كالا در چارچوب كنوانسیون تیر(TIR) در كشور مبدا صادر می شود و به موجب آن كالا در وسیله نقلیه جاده ای به طور پلمپ شده از خاك كشورهای بین راه عبور می كند و تا مقصد نیازی به انجام تشریفات گمركی مربوط به ترانزیت در مرزهای ورودی و خروجی این كشورها طبق قوانین داخلی آنها نخواهد بود.