اخبارنکات مهم عدل بندی

نکات مهم عدل بندی

هنگام ثبت اطلاعات در اظهارنامه به انتخاب واحد کالا توجه کرده و نوع واحد کالا را متناسب با ماهیت کالا ی اظهاری و اطلاعات موجود در پکینگ لیست انتخاب نمایید.
142
1400/01/04

هنگام ثبت اطلاعات در اظهارنامه به انتخاب واحد کالا توجه کرده و نوع واحد کالا را متناسب با ماهیت کالا ی اظهاری و اطلاعات موجود در پکینگ لیست انتخاب نمایید.

شماره بسته را متناسب با شماره درج شده بر روی هر بسته وارد نمایید. در صورتی که بسته ها فاقد شماره می باشند شماره های پیش فرض را برای بسته ها انتخاب نمایید. برای مثال ۱ یا ۲ یا ۳ ….

هر ردیف از عدل بندی به تفکیک کانتینر، تعرفه و شناسه ارزش وارد می گردد.

حاصلضرب فیلد « تعداد واحد کالا » در تعداد بسته های فیلد « شمار بسته » در هر ردیف از عدل بندی ، نشان دهنده ی تعداد واحد کالای عدل بندی شده در همان ردیف می باشد.

در صورتی که بسته ها به صورت سری و مشابه هم می باشند به صورت یکجا در یک ردیف از عدل بندی وارد می شوند.

بسته ها با شماره های ۵۰-۱. در این مواقع تعداد واحد کالا را برابر تعداد کالا ی موجود در یکی از بسته ها وارد می نماییم. برای مثال : اگر در ۵۰ بسته مشابه ۱۵۰ واحد کالا قرار داشته باشد آنگاه باید در فیلد تعداد واحد کالا عدد ۳ وارد گردد که حاصلضرب ۳*۵۰ تعداد واحد کالا ی آن ردیف از عدل بندی را مشخص نماید.

در صورتی که در فیلد « شماره بسته » فقط یک شماره وارد گردد، مثلا : ۱۲۸، آنگاه در فیلد « تعداد واحد کالا » تعداد کالا ی موجود در بسته شماره ۱۲۸ را وارد نمایید. در این صورت اگر در این بسته ۲۳ واحد کالا موجود باشد تعداد واحد کالا ی موجود در آن ردیف از عدل بندی برابر می شود با ۱*۲۳ یعنی ۲۳ عدد.

حاصل جمع تعداد بسته های وارد شده در ردیف های مختلف عدل بندی که دارای یک کد تعرفه می باشند باید برابر با تعداد بسته های درج شده در باکس ۳۱ ( باکس تعداد بسته )، مربوط به آن ردیف کالا در فرم اظهارنامه باشد..

حاصل جمع تعداد واحد کالا ها در ردیف های مختلف عدل بندی ( که از حاصل ضرب فیلد « تعداد واحد کالا » در تعداد بسته وارد شده در فیلد « شماره بسته » محاسبه می گردد ) که دارای یک کد تعرفه می باشند باید برابر با تعداد واحد کالا ی درج شده در باکس ۴۱ ( باکس تعداد واحد کالا ) ،مربوط به آن ردیف کالا در فرم اظهارنامه باشد.

در مورد بارهای فله ، برای مثال : غلات که به صورت کیسه های مشابه می باشند تعداد واحد کالا در فرم اظهار نامه را بر حسب وزن وارد نمایید. به طور کلی برای تعرفه هایی با واحد کیلوگرم، شماره بسته در فرم عدل بندی را به صورت سری وارد کرده و فیلد تعداد واحد کالا را نیز برابر حاصل تقسیم وزن بار بر تعداد کیسه ها وارد نمایید.
امتیازدهی: